Regulamin

Regulamin dotyczy sprzedaży produktów w sklepie internetowym  8 Street znajdującym się pod adresem www.8street.pl

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Każdemu Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego 8 Street przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru, bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres: Magazyn 8 STREET Ul. Ciepłownicza 24b 55-011 Siechnice lub kontakt@8street.pl. W razie wątpliwości Klient będzie musiał przedstawić dowód zakupu towaru w www.8street.pl, dlatego w celu przyspieszenia procedury, zalecamy dołączenie do oświadczenia dowodu zakupu, takiego jak: paragon, faktura, potwierdzenie przelewu itp. Wzór oświadczenia o odstąpieniu znajduje się tu  (pobierz).

Termin: Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu wysłania towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej.

Zwrot świadczeń: W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: Magazyn 8 STREET Ul. Ciepłownicza 24b 55-011 Siechnice.

Koszty: Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta.
Koszty przesyłki jako wykonana usługa nie podlegają zwrotowi.

Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość przez Klienta nie dotyczy profilu działalności www.8street.pl

Reklamacje związane z zamówieniami

8 Street jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego regulaminu proszę kierować na adres: kontakt@8street.pltelefonicznie: tel. 698 110 421.  8 Street zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Reklamacji podlegają:

a) Towary posiadające wady ukryte powstałe z winy producenta
b) Towary uszkodzone mechanicznie w czasie transportu (Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki przed jej odbiorem od kuriera)
c) Towary niezgodne z zamówieniem.

Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną

8 Street podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić 8 Street. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu sklepu internetowego.

Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: 8 STREET Ul. Ciepłownicza 24b 55-011 Siechnice, mailowo na adres: kontakt@8street.pl lub marketing@8street.pl, wybierając odpowiedni temat wiadomości – Wsparcie techniczne.

W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu.

8 Street zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.